Kallelse till årsstämma 2024

BRF Stjärnkikaren – Kallelse till årsstämma 2024

Tid: Tisdag 28 Maj, kl.18:30

Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste. Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller tecknande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisionsbolag
 16. Ev. val av valberedning
 17. Bekräftelse av beslut om stadgeändring.
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning: http://media.stjarnkikaren.se/2024/05/Arsred_-2023.pdf

Valberedningen

Hej alla grannar i BRF Stjärnkikaren,

Valberedningen har inför sommarens föreningsstämma inlett sitt arbete med att se över kandidater till styrelsen och vill därför öppna upp för intresserade boende att anmäla sitt intresse.

En väl fungerande och livskraftig styrelse är synnerligen viktig för alla medlemmar. Vår boendemiljö, vår ekonomi och vår allmänna trivsel i föreningen är i hög grad beroende av styrelsens agerande. Därför är det alltid relevant att försöka komponera en så stark och balanserad styrelse som möjligt.

Om du har erfarenheter, intressen, kompetens som du vill använda för ditt och allas vårt bästa genom att engagera dig i styrelsearbetet så ber vid dig höra av dig enligt nedan. Stämman hålls traditionellt sent maj / tidigt i juni (utlysning sker separat enligt stadgarna) men för att ha gott om tid att bearbeta förslag på styrelse så önskar valberedningen att intresserade hör av sig senast 30 april.

Intresseanmälan behöver innehålla: Namn, mail, telefon, bostadsnummer samt en kort beskrivning av erfarenheter och kompetenser som kan komma till nytta i styrelsearbetet.

Anmälan skickas till båda nedanstående adresser.

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

INFORMATION

Till alla medlemmar i BRF Stjärnkikaren

This message will follow in English.

Tyvärr måste styrelsen meddela att, på grund av kraftigt höjda räntor på våra lån, från och med 2024-01-01 blir vi tvingade att höja månadsavgiften med 30 %.

Trots den höjning på 10% som vi redan genomfört, samt den höjning som vi nu aviserar, är vår uppskattning att föreningen kommer göra en finansiell förlust detta innevarande år, samt nästkommande. Vi kommer parera dessa förluster med vår starka kassa och hoppas att räntestegringen avtar under 2024 så att denna höjning endast blir temporär.

Styrelsens jobb handlar för tillfället väldigt mycket om hur vi skall kunna spara pengar och vi försöker genomlysa alla utgifter för att se om vi kan hitta bättre alternativ som på så sätt gynnar oss medlemmar både på kort och på lång sikt.

Utöver detta så hanteras frågor som gäller den löpande driften av vår förening, såsom andrahandsuthyrning, diskussioner med PEAB om trallen och en krånglande värmepump.

Säkerheten i vår förening har blivit allt mer aktuell och vi vill därför åter igen påminna er om att aldrig lämna ut portkoden till utomstående. Vi har påbörjat ett säkerhetsarbete tillsammans med grannföreningen och kommer gemensamt att se över inpasseringsrutiner etc.

Till er som bor i radhus på plan 8:

Gångarna som löper längs med radhusen både mot Evenemangsgatan och mot Mall of Scandinavia måste hållas fria så att räddningspersonal kan ta sig mellan husen vid en eventuell olycka eller brand. Som det är nu så står det både utemöbler, grillar och annat som blockerar.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma vår WhatsApp grupp ”BRF Stjärnkikaren”. Här delar folk med sig av allt som kan röra vår förening. Man kan sälja/skänka saker man inte längre behöver eller så ställer man en fråga om något och oftast får man hjälp på direkten. Om du inte är med i gruppen så kontakta Tommy på tommy@stjarnkikaren.se så lägger han till dig.

Vi önskar alla en trevlig höst!

Solna, september 2023

Styrelsen

To all members of BRF Stjärnkikaren

Unfortunately, the board must announce that, due to highly increased interest rates on our loans, from 2024-01-01 we will be forced to increase the monthly fee by 30%.

Despite the increase of 10% that we have already implemented, and the increase that we are now announcing, our estimate is that the association will make a financial loss this year, and the next. We will meet these losses with our strong cash position and hope that the rise in interest rates will slow down in 2024 so that this increase will only be temporary.

The board’s job at the moment is very much about how we can save money and we try to analyze all expenses to see if we can find better alternatives that can benefit us members both in the short and long term.

In addition to this, issues related to the ongoing operation of our association are handled, such as subletting, discussions with PEAB about the decking and a malfunctioning heat pump.

Security in our association has become increasingly relevant and we therefore want to remind you once again to never disclose the PIN code to our front doors to outsiders. We have begun security work together with the neighboring association and will jointly review entry routines etc.

For those of you who live in terraced houses on floor 8:

The walkways that run along the terraced houses both towards Evenemangsgatan and towards Mall of Scandinavia must be kept clear so that rescue personnel can get between the houses in the event of an accident or fire. As it is now, there is both outdoor furniture, barbecues and other things that block free passage.

Finally, we would like to draw attention to our WhatsApp group ”BRF Stjärnkikaren”. Here people share everything that can concern our association. You can sell / donate things you no longer need or you ask a question about something and usually you get help right away. If you are not in the group, contact Tommy at tommy@stjarnkikaren.se and he will add you.

We wish you all a happy autumn!

Solna, September 2023

Board

Kallelse till stämman 2023

BRF Stjärnkikaren – Kallelse till årsstämma 2023

Tid: onsdag 14 juni, kl.18:30

Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste. Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller tecknande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisionsbolag
 16. Ev. val av valberedning
 17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  1. Beslut om fastställande av nya stadgar (se förslag om nya stadgar)
 18. Stämmans avslutande

Mer information om punkt 17 a. Beslut om fastställande av nya stadgar:

Stadgarna är det viktigaste styrdokumentet för bostadsrättsföreningar. Att ha uppdaterade och ändamålsenliga stadgar är därför viktigt för alla bostadsrättsföreningar för att undvika konflikter och juridiska tvister mellan föreningen och medlemmar.

Under de senaste åren har vissa ändringar gjorts i bostadsrättslagen och i lagen om ekonomiska föreningar som innebär att alla bostadsrättsföreningar ska ha stadgar som stämmer överens med lagstiftningen.

För att följa alla lagar och regler har styrelsen tagit fram ett förslag till nya stadgar.

Några av huvuddragen/de viktigaste ändringarna i förslaget är följande:

– Utformningen: De nya stadgarna har en tydligare utformning och är mer detaljerade.

– Ett tydliggörande av bostadsrättshavarens ansvar.

– Tidsfrist för kallelse till föreningsstämma har uppdaterats för att reflektera gällande lagar och regler.

Vid frågor gällande förslaget till nya stadgar eller något annat inför årsstämman, tveka inte att kontakta styrelsen på styrelsen@stjarnkikaren.se.

Stämman 2023

Information
Föreningsstämma 2023
Brf Stjärnkikaren
Tid: Onsdag 14 juni, kl.18:30
Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste.
Evenemangsgatan 11 169 56 Solna
På föreningens hemsida
www.stjarnkikaren.se
kommer fortlöpande handlingar att läggas ut som dagordning,
årsberättelse etc.
Välkomna!
Styrelsen

Valberedningen Informerar!

Hej alla grannar i BRF Stjärnkikaren,

Valberedningen har inför sommarens föreningsstämma inlett sitt arbete med att se över kandidater till styrelsen och vill därför öppna upp för intresserade boende att anmäla sitt intresse.

En väl fungerande och livskraftig styrelse är synnerligen viktig för alla medlemmar. Vår boendemiljö, vår ekonomi och vår allmänna trivsel i föreningen är i hög grad beroende av styrelsens agerande. Därför är det alltid relevant att försöka komponera en så stark och balanserad styrelse som möjligt.

Om du har erfarenheter, intressen, kompetens som du vill använda för ditt och allas vårt bästa genom att engagera dig i styrelsearbetet så ber vid dig höra av dig enligt nedan. Stämman hålls traditionellt tidigt i juni (utlysning sker separat enligt stadgarna) men för att ha gott om tid att bearbeta förslag på styrelse så önskar valberedningen att intresserade hör av sig senast 30 april.

Sittande styrelse och valberedningen föreslår också, vilket är nytt för i år, att blivande styrelsemedlemmar, baserat på behov och intresse, erbjuds att gå en utbildning i styrelsearbete.

Intresseanmälan behöver innehålla: Namn, mail, telefon, bostadsnummer samt en kort beskrivning av erfarenheter och kompetenser som kan komma till nytta i styrelsearbetet.

Anmälan skickas till båda nedanstående adresser.

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

Engelska

Dear BRF Stjärnkikaren neighbour,

The election committee for the board has started preparing for the BRF annual meeting and are now asking for candidates interested in joining the board.

An active and functional board is of utmost importance for all members of the BRF. Our living environment, our finances and our general well being in the organisation is highly dependent on the board’s actions. Hence, it is always relevant to strive to compose as strong and balanced a board as possible.

If you have experience, interest, skills that you want to use for your own and other residents’ benefit by involving yourself in the board work, then please let us know through the below contact details. The annual meeting is traditionally scheduled early June (separate announcement will be made, based on the statutes of the BRF) but in order to have ample time to prepare a proposal for a board, the election committee would like to ask for a response before April 30th.

The existing board and the election committee also propose, which is new, that interested candidates are offered training in board work and the role of a board member.

Any candidature should include: Name, e-mail, phone, house number and a short description of your experiences and skills that you feel would come to good use in the board.

Send your application to both e-mails below:

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

El-stödet

El-stödet i Sverige har betalts ut till dem privat personer som står på abonnemanget. Då vi i vår förening har ett gemensamt abonnemang så är det en juridisk person som står på vårt abonnemang. Än har det inte kommit något el-stöd till juridiska personer i Sverige. 

Det är inte alltid lätt att förstå vad staten har bestämt då dem har ändrar på informationen flera gånger och än är det inte helt bestämt hur det kommer att se ut för föreningar och företag som står på abonnemangen.

Med den senaste information som finns ute från staten sida kommer vi kunna söka el-stöd efter maj 2023. Det förutsätter att staten inte ändrar sig igen.

Vi i styrelsen har för avsikt att pengar som kommer att komma in för el-stöd ska gå vidare till dem boende. Men vi väntar fortfarande på OM och NÄR detta ska ske.

Mvh styrelsen. 

OVKn är klar, fick ni inget besök i dag så har dom redan gjort ditt radhus!

På Måndag 13/3 börjar injustering i radhus igen.

Port 6 & Ev. några i port 8 Måndag 13/3
Resterande Tisdag 14/3
Reserv Onsdag 15/3

Under dagen i dag 2023-03-06 kommer jag lägga en lapp i er brevlåda.
Man börjar i port 6 och jobbar sig mot port 8
Hinner man så tar man radhus i port 8 också på Måndagen, och resterande på Tisdagen.
Onsdagen är reserv utifall man inte hunnit klart på två dagar.
Ni som kan, lämna låset i serviceläge alla tre dagarna gör gärna det!

Så att in justerarna har radhus i reserv om dom får bom i några andra radhus.
 
Med vänlig hälsning
Tommy
Vicevärd

Avstängning i Garaget på MOS

Uppdatering!

Genomförandet blir följande.
Infartsporten från Råsta Strandväg öppnas inte till -2 den 21/2 utan hänvisar bilarna till -1 på morgonen.
Så fort ytan är tom genomförs kalibreringen och är resultatet som förväntat tar vi bort alla avspärrningarså fort som möjligt.
Platserna kommer att vara öppna igen senast vid 10:00. Förhoppningsvis mycket tidigare.
21a & 22a kommer garaget vara avstängt ZON E & C på plan -2
23a & 24a kommer garaget vara avstängt ZON E & C på plan -1
Detta gäller från 8:00 på morronen båda dagarna
.

Planerad Golv vård

Evenemangsgatan 8
I trapphus och hisshallar kommer vi ha golvvård
På Torsdag 2022-12-15 från 23:00 till 04:00 på Fredag morron.
Då kan man inte beträda golven, mer än i nödsituationer.
Radhusen kan använda port 6, lägenheterna måste planera så
att dom inte behöver in/ut under denna tid.

MVH
Tommy Vicevärd

OVK Injustering Radhus

På Onsdag börjar injustering i radhus igen.

Onsdag 30/11
Torsdag 1/12
Fredag 2/12

Under dagen i dag 2022-11-28 kommer jag lägga en lapp i er brevlåda, med vilken dag ni är aviserade.

Om den boende inte kan den aviserade dagen, meddela mig på tommy@stjarnkikaren.se

Så får jag försöka flytta om er.

Då det är svårt att veta exakt tid varje radhus tar, så vill in justerarna ha radhus i reserv att besöka om dom hinner mer än de aviserade en dag, så om ni kan lämna lås i serviceläge alla dagarna och meddela mig detta, alternativt om ni är hemma fler än den aviserade dagen, meddela mig så att vi vet att ni kan vara reserv. Vid all kontakt ange ert interna lägenhetsnummer t.e.x. D31

Det blev lite kort varsel, men om vi hjälps åt så kan vi nog få detta genomfört dessa dagar.

MVH
Tommy
Vicevärd
08/771 88 88

Skyfflar

Har i dag beställt två snöskyfflar som kommer placeras på plan 8 port 6 och 8:
Så ni som har insnöade skyfflar i förråd kan låna 🙂 eller när ni i lägenheterna vill komma ut och skotta.

MVH
Tommy
Vicevärd

Avgifts höjning

Information om avgiftshöjning
Bästa medlemmar, 

Inför 2023 har styrelsen beslutat att höja avgiften för bostäderna med 10%. Detta beror främst på tre saker:

– Stigande räntor
– Stigande fjärrvärme- och vattenkostnader
– Stigande elkostnader

Ingen har undgått att det pågår ett krig i Europa och inflationen är den högsta som denna förening har sett.
Den har lett till ökade kostnader och då styrelsen har ansvar för god ekonomi så har vi bestämt att ta detta steg.
Föreningen har god buffert för att kunna ta ut svängarna men vi vill inte tömma våra reserver så en avgiftsjustering behövs för att möta de utmaningar vi står inför 2023.
Vi i styrelsen arbetar med att hålla ned kostnaderna och minimera framtida avgiftshöjningar.
Vi kan dock inte utesluta framtida justeringar på avgiften då ingen med säkerhet kan säga hur länge detta ekonomiska läge kommer att vara.

Vi tog nyligen beslutet att sluta subventionera elkostnaden för medlemmarna. Från och med den 1 september 2022 betalar alla den faktiska kostnaden för den el vi förbrukar. Den investering som föreningen gjorde i solceller kommer inte att användas till att subventionera medlemmarnas elpris utan till att bekosta framtida gemensamma kostnader och investeringar. Elpriset som föreningen betalar till Vattenfall är ett rörligt pris men det pris som medlemmarna kommer att betala blir ett genomsnittligt pris baserat på den faktiska kostnaden för elförbrukning och skatter.
Avier för elkostnader kommer att gå ut separat varje månad en till två månader i efterskott.

Vi har för närvarande en rörlig ränta och strävar efter att binda den på sikt. Men då världsläget redan var oroligt när det var dags för oss att omförhandla våra räntor ansåg styrelsen att det inte var aktuellt

att binda sig till skyhöga räntor när ingen med säkerhet kan säga hur länge detta krig och inflationsläget kommer att fortsätta.

Vi har också upplevt ökad vandalism i föreningen, vilket har medfört ökade underhållskostnader.
För att få bukt med problemet har vi ändrat våra koder och satt upp fler övervakningskameror.

Kostnaden för fjärrvärme kommer att stiga kraftigt de närmaste 3 åren, även vattenkostnaderna kommer att höjas och i tillägg har sophämtningen ökat det senaste året.
Vi jobbar kontinuerligt med de olika avtal vi har och håller er uppdaterade med mer info.
Lite info om skillnaden för föreningen angående el finns på hemsidan.

Mvh Styrelsen

EL Debitering

Som många nu sett så har vi el debitering som är den faktiska kostnaden vi de facto betalar för elen
Det blev en ganska kraftig skillnad mot tidigare, men i slutänden är det vi medlemmar som måste betala alla kostnader. Elen för Oktober blir billigare 1,91:- / kWh.
Ni som känner att det blev en stor höjning, gläd er åt att ni innan fått elen subventionerad.
Men nu måste föreningen ta ut den faktiska kostnaden. Hade vi i september tagit ut gamla priset så hade föreningen fått betala 60967:- och medlemmarna 18851:-, det fattar alla att det inte fungerar i längden!
42115:- hade runnit ur kassan i september!
Fick frågan om hur mycket solceller drar in, Oktober var det 610kWh vi sålde.

Info parkering i MOS

Parkeringslamporna i garaget har renoverats under hösten och de har nu kommit ner till plan -2, som de flesta i BRF nyttjar. Renoveringen kommer att pågå under november månad.Du får gärna hjälpa till med att få ut informationen till de boende samt informera dem om att det vore väldigt uppskattat om de istället kan parkera på plan -1. Om det är några som absolut vill stå kvar på plan -2 så önskar vi i så fall de istället parkerar i zon C.

Åtgärder OVK

Åtgärder på ventilation för att få vår OVK besiktning godkänd
gör att tillträde kommer att behövas enligt nedan.
i Port 6 kommer åtgärder utföras 19/10 och 20/10 Onsdag och Torsdag
i Port 8 20/10 och 21/10 Torsdag och Fredag Detta gäller lägenheterna.
Radhusen kommer troligen att jobbas med från och med onsdag 26/10
mer exakt tid kommer aviseras i nästa vecka.
Detta innebär att ni som inte kan vara hemma, måste lämna låsen i serviceläge,
om det av någon anledning inte går att få tillträde sagda dagar måste ni meddela
mig på tommy@stjarnkikaren.se då detta är obligatoriskt måste vi ha tillträde
till alla lägenheter.
MVH
Tommy
Vicevärd

Dusch Vägg

Hej!
Tänker beställa lister till duschväggar har fått styckepris Magnetlistpar 390:-
Släplist 112:- /st 224:- / par.
Priserna är inklusive moms.
Vi får bättre pris ju fler vi beställer, så jag tänkte kolla intresse ifrån er boende hur många som är intresserade av att köpa nya lister.
Svara gärna till tommy@stjarnkikaren.se så jag får en uppfattning, sedan gör jag ett beställnings formulär som de intresserade kan beställa genom.

Om ni har raka dusch väggar skall släp listen passa om glaset är 6mm
Om jag är rätt informerad så är alla släp lister 90cm sedan kapar man dom i rätt längd.

Tommy Carlström
Vicevärd
087718888

Fasadrenoveringen.

Kära medlemmar,
Fasadrenoveringen har varit en stor fråga i två år och fortfarande 
finns det medlemmar som har missat informationen om varför denna 
fasadrenovering pågår. Med detta brev vill vi från styrelsens sida 
klargöra några av de frågor och funderingar som en del av er har.
Vi kommer inte kunna ge tillfredsställande svar på alla frågor men vi 
ska göra så gott vi kan.
Vid 5-årsbesiktningen upptäckte Peab att fasaden de byggt hade blivit 
fuktskadad pga. undermåligt material från en underleverantör. De tog 
kontakt med underleverantören och kom överens med dess 
försäkringsbolag om att fixa detta åt oss under garantin. Det finns 
många föreningar i Sverige som måste göra om sina fasader och vi hade 
tur att vi inte behövde kämpa för att få det åtgärdat eftersom Peab 
ville åtgärda det utan att vi behövde övertala dem.
Styrelsen informerades av Peab om att de kommer att fixa detta och 
att underleverantörens försäkring skulle stå för kostnaden. I det 
skedet fanns det fyra val för styrelsen. Ett var att låta Peab 
genomföra det under garantin. Ett annat var att sätta sig emot Peab 
och göra om det till en kostnad för föreningen, vilket föreningen 
inte har resurser till och vilket hade lett till höjda avgifter. Ett 
tredje alternativ hade varit att sätta sig emot Peab och inte göra 
något med fasaden eftersom det skulle vara för obekvämt för 
medlemmarna att renovera den. Detta skulle dock leda till högre 
framtida kostnader då fuktskadan bara blir värre samtidigt som 
hälsoriskerna ökar om man lever i en fuktskadad byggnad. Detta var 
inte ett alternativ för oss. Ett fjärde alternativ hade varit att 
låta Peab göra om fasaden under garantin men kräva ersättning.
Efter att ha tittat på lagar och liknande fall som gått till rätten 
blev det tydligt att detta inte var ett aktuellt alternativ heller.
Enligt lagen såsom vi tolkar den har Peab rätt att göra om utsidan 
utan att ge oss kompensation. Att dra Peab inför rätta när lagen är 
på deras sida är heller inget som föreningen har råd med - om vi 
förlorar är det vi medlemmar i föreningen som får ta kostnaden.
Vi kontaktade flera advokater och alla hade samma bedömning, dvs. att 
lagen är på Peabs sida.
Styrelsen valde väg nummer ett då det var den som var bäst för alla. 
Styrelsen informerade under årsstämman för två år sedan om att 
fasadrenoveringen skulle ske.
När ombyggnaden av port 6 inleddes tog både uppstarten och processen 
längre tid än väntat på grund av alla tillstånd som måste vara på 
plats och covidpandemin som lamslog många delar av logistiken. Port 6 
tog nästan ett år. Vi förstår den frustration som flera medlemmar 
uttryckte under förra årsstämman. Att ha sina fönster stängda under 
ett helt år under covid-pandemin var extra svårt då man jobbade 
hemifrån och hade väldigt lite socialt umgänge. Vi förstår att det 
var olyckligt att pandemin kom i vägen och gjorde situationen extra 
svår men det var något som varken Peab eller styrelsen hade kunnat 
förutspå.
För att minska det mänskliga lidandet har Peab och styrelsen kommit 
överens om en mer kontinuerlig dialog mellan Peab och föreningen och 
att man kommer lägga till åtgärder som ska säkerställa att tidsplanen 
hålls bättre denna gång. De kommer framför allt att jobba i flera lag 
så att arbetet kan ske på flera fronter samtidigt.
Peab har informerat om ett möjligt avslut på arbetet mot slutet av 
sommaren eller början av hösten. Som det såg ut under sista mötet så 
står den tidsplanen fortfarande fast.
Allt kan göras bättre, även styrelsens agerande, så när några 
medlemmar hade idéer om hur vi kunde få ersättning från Peab skapades 
en kommitté som fick förhandla med Peab. Tyvärr gav detta inget 
resultat då Peab hänvisade till lagen och sina advokater och vare sig 
föreningen eller de medlemmar från port 6 som ville ha ersättning 
hade tid eller råd att driva ett fall i rätten där vi står på fel 
sida av lagen.
För fasadrenoveringen av port 8 har vi i styrelsen därför fokuserat 
på att få den avklarad så fort som möjligt.
Fasadrenoveringen kommer att ske på det sätt att först byggs en 
ställning. För att inte skada fönster, skydda från damm och för att 
kunna trygga integriteten kommer fönstren tejpas igen med vit plast. 
Sedan kommer väggen att tas bort och det är i detta skede, i början 
av renoveringen, som det blir mest buller. Därefter kommer det 
bakomliggande fasadmaterialet att inspekteras och fuktskadan som 
skett kommer att repareras. Det är denna fas som är mest osäker 
tidsmässigt eftersom det är här man upptäcker skadans omfattning och 
kan göra en mer exakt beräkning av hur lång tid renoveringen kommer 
att ta. Detta steg är det mest avgörande för att arbetet ska vara 
avklarat mot slutet av sommaren eller början av hösten. Efter att man 
åtgärdat fuktskadan kommer man att bygga upp fasaden igen.
Under hela byggtiden kan det förekomma buller men det är mest 
intensivt i början. Man ska ta bort vaser och tavlor från väggarna 
och fönsterbrädorna eftersom vibrationen kan göra att dessa ramlar.
Upptäcks vatten eller sprickor i väggen ska det anmälas till 
styrelsen och Tommy omgående. Det ligger i allas intresse att 
fasadrenoveringen blir gjord. Framför allt är det viktigt att veta 
att man inte är ensam i detta utan att det drabbar oss alla och 
tillsammans ska vi så snabbt som möjligt ta oss ur detta.

Stämma 2022

13/6-2022 18:30 så har vi årets stämma på restaurang Taste Vattenfall huset.

Här kommer de dokument som medlemmarna behöver ta del av att presenteras.
Har du förslag till ändringar / förbättringar m.m. så är du välkommen att maila dessa till
styrelsen@stjarnkikaren.se.

Om du känner att du kan bidra till vår förening som styrelse medlem, så ta kontakt med valberedningen.
magnus.larsson.mail@gmail.com
tommy@sjarnkikaren.se

Fasadrenoveringen

Information angående fasadrenoveringen, som syns så har ställningen börjat byggas.
Förhoppningen är att detta skall vara klart till början av Augusti, men vi får vara beredda på
att detta kan bli förlängt.

Balkonger bör rensas snarast, det finns ett utrymme på plan 7 som kan utnyttjas för förvaring.
Ta kontakt med mig så hjälper jag till att öppna utrymmet. vicevard@stjarnkikaren.se eller
08/771 88 88.


Byggets arbetstider är 7:00-16:00 då arbete får ske.

Som jag tidigare meddelat så kommer Peab vilja fota i lägenheterna, för att ha
dokumenterad status på skick innan bygget dras i gång.

Styrelsen kommer ha daglig kontakt med Platschef från Peab, så uppstår frågor, meddela
styrelsen / vicevärd så tar vi upp dessa med Platschefen.
2022-03-07 OVK Viktigt!

På måndag den 7/3-22 startar OVK Besiktningen
Den börjar i port 8 7/3 Sedan port 6 8/3
Radhusen 9/3.
Är du hemma eller lämnar låset i service läge så behöver du inte lämna nyckel enligt aviseringen.

Nedan kan du ladda ner din avisering:
Aviseringar

Uppdatering Fasadrenoveringen.

Hej och God Fortsättning,

Sent omsider kommer en uppdatering gällande föreningens ärende gentemot PEAB. Det finns ännu ingen ny plan för start av renoveringen av fasaden på port 8 presenterad av PEAB.

PEAB har i två omgångar fått krav framförda från föreningen men har ännu inte responderat. Bifogat finns de två formella brev som skickats. I en separat bilaga finns också alla individuella krav från de boende sammanställda, men den delas inte här eftersom den innehåller personlig information för berörda individer.

Vänligen

Styrelsen genom Fredrik Westlund

Breven:

Brev 2021-09-29
Brev 2021-10-08

Ang fasadrenoveringen.

I senaste styrelsemötet så behandlades återigen frågan om fasadrenoveringen. Arbetet med port 6 är nu nära slutförande och skall, enligt PEAB, vara helt klart v43.

Det finns ännu ingen presenterad plan för när arbetet på port 8 skall genomföras men styrelsen fortsätter att jaga PEAB för mer information om detta.

Frågan om ersättning för skador eller olägenheter pga renoveringen togs också upp och styrelsen beslutade att bistå alla boende som anser sig ha anspråk genom att sammanställa och framföra dessa krav till PEAB.

För det ändamålet kommer dels ett brev läggas i samtliga brevlådor på port 6, dels har ett digitalt formulär skapats för insamlande av information om vilka som ställer krav, hur stora och på vilka grunder.

Länken till detta formulär finner ni här: https://forms.gle/KTFXXXDs3qeTSR5p9

Sista svarsdatum är 24 oktober 2021. Då stängs formuläret och de krav som dittills inkommit sammanställs och förs fram till PEAB.