INFORMATION

Till alla medlemmar i BRF Stjärnkikaren

This message will follow in English.

Tyvärr måste styrelsen meddela att, på grund av kraftigt höjda räntor på våra lån, från och med 2024-01-01 blir vi tvingade att höja månadsavgiften med 30 %.

Trots den höjning på 10% som vi redan genomfört, samt den höjning som vi nu aviserar, är vår uppskattning att föreningen kommer göra en finansiell förlust detta innevarande år, samt nästkommande. Vi kommer parera dessa förluster med vår starka kassa och hoppas att räntestegringen avtar under 2024 så att denna höjning endast blir temporär.

Styrelsens jobb handlar för tillfället väldigt mycket om hur vi skall kunna spara pengar och vi försöker genomlysa alla utgifter för att se om vi kan hitta bättre alternativ som på så sätt gynnar oss medlemmar både på kort och på lång sikt.

Utöver detta så hanteras frågor som gäller den löpande driften av vår förening, såsom andrahandsuthyrning, diskussioner med PEAB om trallen och en krånglande värmepump.

Säkerheten i vår förening har blivit allt mer aktuell och vi vill därför åter igen påminna er om att aldrig lämna ut portkoden till utomstående. Vi har påbörjat ett säkerhetsarbete tillsammans med grannföreningen och kommer gemensamt att se över inpasseringsrutiner etc.

Till er som bor i radhus på plan 8:

Gångarna som löper längs med radhusen både mot Evenemangsgatan och mot Mall of Scandinavia måste hållas fria så att räddningspersonal kan ta sig mellan husen vid en eventuell olycka eller brand. Som det är nu så står det både utemöbler, grillar och annat som blockerar.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma vår WhatsApp grupp ”BRF Stjärnkikaren”. Här delar folk med sig av allt som kan röra vår förening. Man kan sälja/skänka saker man inte längre behöver eller så ställer man en fråga om något och oftast får man hjälp på direkten. Om du inte är med i gruppen så kontakta Tommy på tommy@stjarnkikaren.se så lägger han till dig.

Vi önskar alla en trevlig höst!

Solna, september 2023

Styrelsen

To all members of BRF Stjärnkikaren

Unfortunately, the board must announce that, due to highly increased interest rates on our loans, from 2024-01-01 we will be forced to increase the monthly fee by 30%.

Despite the increase of 10% that we have already implemented, and the increase that we are now announcing, our estimate is that the association will make a financial loss this year, and the next. We will meet these losses with our strong cash position and hope that the rise in interest rates will slow down in 2024 so that this increase will only be temporary.

The board’s job at the moment is very much about how we can save money and we try to analyze all expenses to see if we can find better alternatives that can benefit us members both in the short and long term.

In addition to this, issues related to the ongoing operation of our association are handled, such as subletting, discussions with PEAB about the decking and a malfunctioning heat pump.

Security in our association has become increasingly relevant and we therefore want to remind you once again to never disclose the PIN code to our front doors to outsiders. We have begun security work together with the neighboring association and will jointly review entry routines etc.

For those of you who live in terraced houses on floor 8:

The walkways that run along the terraced houses both towards Evenemangsgatan and towards Mall of Scandinavia must be kept clear so that rescue personnel can get between the houses in the event of an accident or fire. As it is now, there is both outdoor furniture, barbecues and other things that block free passage.

Finally, we would like to draw attention to our WhatsApp group ”BRF Stjärnkikaren”. Here people share everything that can concern our association. You can sell / donate things you no longer need or you ask a question about something and usually you get help right away. If you are not in the group, contact Tommy at tommy@stjarnkikaren.se and he will add you.

We wish you all a happy autumn!

Solna, September 2023

Board

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *