Kallelse till årsstämma 2024

BRF Stjärnkikaren – Kallelse till årsstämma 2024

Tid: Tisdag 28 Maj, kl.18:30

Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste. Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller tecknande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisionsbolag
 16. Ev. val av valberedning
 17. Bekräftelse av beslut om stadgeändring.
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning: http://media.stjarnkikaren.se/2024/05/Arsred_-2023.pdf

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *