Bo i bostadsrätt

Ordningsregler för Brf Stjärnkikaren

För allas trivsel ska fastigheten präglas av nattro från klockan 22.00 – 06.00. Det betyder att TV, radio och stereo används så att dessa inte stör andra. När dessa brukas skall fönster och balkongdörrar vara stängda. Detta gäller även maskiner av olika slag som t ex borrmaskin.

1.Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt. Förändringar i och utanför lägenheten ska skriftligen meddelas styrelsen för godkännande.

2.Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas skall jourfirman eller styrelsen omedelbart underrättas härom.

3.I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

4.Sopor och dylikt ska sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats.

5.Uppställning av cyklar, barnvagnar mm skall ställas i därför avsedda utrymmen eller i lägenheten.

6.Gemensamma utrymmen såsom trapphus mm skall ur brand- och säkerhetssynpunkt samt för utryckningspersonal hållas fria. I gemensamma utrymmen gäller rökförbud.
Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården

7.Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att de ej för oljud, förorenar eller skadar föreningens eller annan enskild medlems egendom.

8.Uteplats som ingår i upplåtelsen, sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Övrig tomtmark är föreningens gemensamma. Balkongen skottas vid behov. Mattor får ej piskas/ skakas på balkong/uteplats. Blomlådor ska hängas på insidan av räcket, vattnas måttligt så det ej rinner ner på balkonger nedanför. Matning av fåglar på balkongen/uteplats får ej ske.

9.Endast El grill eller Gasolgrill är tillåtet på uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende. Grillning på gård får endast ske på anvisad plats om sådan finns. Boende är ansvarig för skada orsakad på grund av slarv eller ovarsamhet.

10.Skyltning genom anslag på husets ytterväggar får inte verkställas utan styrelsens särskilda tillstånd. Betr. uppsättande av markiser, inglasning av balkong erfordras styrelsens särskilda tillstånd.
Egen parabol får inte uppsättas på föreningens hus eller övriga egendom såsom balkong mm. utan styrelsens godkännande.

11.Bostadsrättsinnehavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som utfärdats av styrelsen för gemensamhetsmark, biluppställningsplatser, internetanläggning, soprum och övriga gemensamma yttre och inre anläggningar.

För ovanstående ordningsregler gäller att:

•De är komplement till lagar och stadgar

•Överträdelse kan medföra förverkande av nyttjanderätt av lägenhet som innehas med bostadsrätt

•Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler

•Grundläggande respekt och hänsyn skall visas grannar emellan

•Ovanstående föreskrifter ska iakttas av bostadsrättsinnehavarens husfolk och gäster eller de som av denne inrymts i lägenheten.

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler (dessa kan givetvis kompletteras eller ändras genom nya styrelsebeslut).

Solna, 2014-06-14

BRF STJÄRNKIKAREN STYRELSEN

Comments are closed.