Kallelse till stämman 2023

BRF Stjärnkikaren – Kallelse till årsstämma 2023

Tid: onsdag 14 juni, kl.18:30

Plats: Vattenfallhusets restaurang Taste. Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller tecknande av förlust enligt fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisionsbolag
 16. Ev. val av valberedning
 17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  1. Beslut om fastställande av nya stadgar (se förslag om nya stadgar)
 18. Stämmans avslutande

Mer information om punkt 17 a. Beslut om fastställande av nya stadgar:

Stadgarna är det viktigaste styrdokumentet för bostadsrättsföreningar. Att ha uppdaterade och ändamålsenliga stadgar är därför viktigt för alla bostadsrättsföreningar för att undvika konflikter och juridiska tvister mellan föreningen och medlemmar.

Under de senaste åren har vissa ändringar gjorts i bostadsrättslagen och i lagen om ekonomiska föreningar som innebär att alla bostadsrättsföreningar ska ha stadgar som stämmer överens med lagstiftningen.

För att följa alla lagar och regler har styrelsen tagit fram ett förslag till nya stadgar.

Några av huvuddragen/de viktigaste ändringarna i förslaget är följande:

– Utformningen: De nya stadgarna har en tydligare utformning och är mer detaljerade.

– Ett tydliggörande av bostadsrättshavarens ansvar.

– Tidsfrist för kallelse till föreningsstämma har uppdaterats för att reflektera gällande lagar och regler.

Vid frågor gällande förslaget till nya stadgar eller något annat inför årsstämman, tveka inte att kontakta styrelsen på styrelsen@stjarnkikaren.se.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *