Valberedningen Informerar!

Hej alla grannar i BRF Stjärnkikaren,

Valberedningen har inför sommarens föreningsstämma inlett sitt arbete med att se över kandidater till styrelsen och vill därför öppna upp för intresserade boende att anmäla sitt intresse.

En väl fungerande och livskraftig styrelse är synnerligen viktig för alla medlemmar. Vår boendemiljö, vår ekonomi och vår allmänna trivsel i föreningen är i hög grad beroende av styrelsens agerande. Därför är det alltid relevant att försöka komponera en så stark och balanserad styrelse som möjligt.

Om du har erfarenheter, intressen, kompetens som du vill använda för ditt och allas vårt bästa genom att engagera dig i styrelsearbetet så ber vid dig höra av dig enligt nedan. Stämman hålls traditionellt tidigt i juni (utlysning sker separat enligt stadgarna) men för att ha gott om tid att bearbeta förslag på styrelse så önskar valberedningen att intresserade hör av sig senast 30 april.

Sittande styrelse och valberedningen föreslår också, vilket är nytt för i år, att blivande styrelsemedlemmar, baserat på behov och intresse, erbjuds att gå en utbildning i styrelsearbete.

Intresseanmälan behöver innehålla: Namn, mail, telefon, bostadsnummer samt en kort beskrivning av erfarenheter och kompetenser som kan komma till nytta i styrelsearbetet.

Anmälan skickas till båda nedanstående adresser.

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

Engelska

Dear BRF Stjärnkikaren neighbour,

The election committee for the board has started preparing for the BRF annual meeting and are now asking for candidates interested in joining the board.

An active and functional board is of utmost importance for all members of the BRF. Our living environment, our finances and our general well being in the organisation is highly dependent on the board’s actions. Hence, it is always relevant to strive to compose as strong and balanced a board as possible.

If you have experience, interest, skills that you want to use for your own and other residents’ benefit by involving yourself in the board work, then please let us know through the below contact details. The annual meeting is traditionally scheduled early June (separate announcement will be made, based on the statutes of the BRF) but in order to have ample time to prepare a proposal for a board, the election committee would like to ask for a response before April 30th.

The existing board and the election committee also propose, which is new, that interested candidates are offered training in board work and the role of a board member.

Any candidature should include: Name, e-mail, phone, house number and a short description of your experiences and skills that you feel would come to good use in the board.

Send your application to both e-mails below:

Fredrik Westlund: pfwestlund@gmail.com

Jamal Khalilnejad: khalilnejad.jamal@gmail.com

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *