Stämma 2021

Föreningen håller stämma måndag 7 juni kl 18:30 i Vattenfallhusets restaurang Taste, Evenemangsgatan 11.

Efter stämmans avslutande finns möjlighet att ställa frågor om samt att komma med synpunkter på föreningens verksamhet.

Välkomna!

Dagordning enligt stadgar:

1) Stämmans öppnande

2) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (dvs fastställande av röstlängd)

3) Val av ordförande vid stämman

4) Anmälan om ordförandes val av sekreterare

5) Fastställande av dagordning

6) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

7) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

9) Föredragning av revisionsberättelsen

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11) Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12) Beslut om resultatdisposition

13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och valberedning

14) Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning.

15) Val av revisor

16) Stämmans avslutande

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *