Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Stjärnkikaren

Tid: Torsdag 1 juni, kl. 19:00
Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Moodis, Evenenmangsgatan 11,169 56 Solna

Dagordning:

1.     Stämmans öppnande

2.     Fastställande av röstlängd

3.     Val av ordförande vid stämman

4.     Anmälan om ordförandes val av protokollförare.

5.     Godkännande av dagordning

6.     Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet.

7.     Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8.     Styrelsens årsredovisning

9.     Revisionsberättelse

10.     Fastställande av resultat och balansräkning

11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12.     Beslut om resultatdisposition

13.     Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

14.     Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning.

15.     Val av revisor och suppleant

16.     Mötets avslutande

 

Solna 4 maj 2017

Styrelsen för Brf Stjärnkikaren

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *