Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018 med mera

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Stjärnkikaren

Tid: Onsdag 13 juni, kl. 18:30
Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Moodis, Evenenmangsgatan 11,169 56 Solna

Dagordning:

1     Stämmans öppnande

2     Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (dvs fastställande av röstlängd)

3    Val av ordförande vid stämman

4    Anmälan om ordförandes val av sekreterare

5    Fastställande av dagordning

6    Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

7    Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

8    Föredragning av styrelsens årsredovisning

9     Föredragning av revisionsberättelsen

10     Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12     Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13     Beslut om resultatdisposition

14    Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

15     Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning.

16    Val av revisor och suppleant

17    Styrelsen förslag till eventuell installation av solceller på fastighetens tak

18     Stämmans avslutande

Solna 13 maj 2017

Styrelsen för Brf Stjärnkikaren
Valberedningens förslag till styrelse:
Mattias Bengtsson (omval) Ordförande
Amanda Carlsson (omval) Vice ordförande
Anita Carlström (omval) Kassör
Robert Öberg (omval) Ledamot
Jonas Song Zakrisson (omval) Ledamot
Jamal Khalil Nejad (omval) Suppleant
Tahere Kaveh (omval) Suppleant
Anders Nivstrand (nyval) Suppleant

Till ny valberedning föreslås:
Kajsa Lisa Wallin (omval)
Magnus Larsson (nyval)

Brf Stjärnkikaren
Proposition från styrelsen till stämman 2018
angående utredning om och eventuell installation av solceller

Styrelsen överväger att göra en utredning om möjligheten att installera solceller på fastighetens tak.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för gemensam användning i bostadsrättsföreningar. Skälet är främst att kostnaden för att installera solceller successivt sjunkit, men också för att offentliga bidrag utgår vid installation samt att energiskatten på egenproducerade el är mycket låg.

Vanligast är att elen används till föreningens fastighetsel, men självfallet går det också att använda den egenproducerade elen till hushållsel vilket är enkelt när man som i Brf Stjärnkikaren har ett gemensamt elabonnemang för hela föreningen.

Brf Stjärnkikaren har goda förutsättningar för solceller, då fastigheten har platta tak på relativt hög höjd. Det gör det enkelt att installera solcellerna och rikta in panelerna optimalt.

Föreningens elförbrukning ligger runt 300 000 kWh per år till en kostnad av knappt 400 000 kronor. Av detta är en tredjedel fastighetsel och två tredjedelar el till hushållen.

Elen från en solcellsanläggning brukar täcka en del av det totala årsbehovet. Det är mindre lönsamt att producera mer el än vad man under ett år gör av med. Solcellerna levererar mest el under dagtid och på sommaren och utgör ett komplement till övrig köpt el. Anläggningen ansluts dock till det allmänna elnätet så att överskottsel kan matas ut och säljas.

För närvarande anses en investering i egenproducerad el med solceller ge en avkastning på mellan sju till tio procent om året.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att stämman beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en utredning om de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att installera solceller.

att ge styrelsen mandat att, efter genomförd utredning, fatta beslut om installation av solceller.

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *