Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas till ordinarie stämma i bostadsrättsföreningen Stjärnkikaren

Tid: Måndag 8 juni 2020 kl 19:00
Plats: Vattenfallhuset, Restaurang Modis,
Evenemangsgatan 11, 169 56 Solna


Dagordning enligt följande:

1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (dvs fastställande av röstlängd)
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning.
15. Val av revisor och suppleant
16. Stämmans avslutande

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *